Friday, 22/10/2021 - 11:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Hương B

Thời Khóa Biểu

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 1 A (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Huỳnh Thanh Phương

Buổi sáng

Thi gian

tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

(vào học từ 7h15 đến 10h5phút)

 

 

7h15 - 7h50

 

1

 

Chào cờ

HĐTN

Tiếng việt

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Toán

7h55 – 8h30

 

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

 

Kể chuyện

8h30 – 9h5

 

3

Tiếng việt

TN&XH

Toán

TN&XH

Tập viết

 

Ra chơi 20 phút

9h30 – 10h5

 

4

Toán

Tập viết

AV

HĐTN

HĐTT

HĐTN

Buổi chiều

Thời gian

Tiết

 

 

 

 

 

Chiều học từ 14đến 16h10

14h-14h35

 

 

1

HDTH

(Tiếng việt)

AV

HDTH-TN

(Tiếng việt)

Âm nhạc

HDTH

(Tiếng việt)

14h40-15h15

 

2

HDTH

(Tiếng việt)

 

GD Thể chất

HDTH

(Tiếng việt)

Mĩ thuật

HDTH

(Toán)

 

Ra chơi 20 phút

15h35-16h10

 

3

HDTH

(Tiếng việt)

ĐỘI

HDTH-TN

( Toán)

GD Thể chất

HDGD

khác

 

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 2 A (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chính

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

Tập viết

TLV

2

7h 55

8h 30

Tập đọc

Toán

AV

AV

Toán

3

8h 35

9h 5

Tập đọc

Kể chuyện

Luyện từ và câu

Toán

GDNGLL

15 phút

9h 10 – 9h 25

4

9h 30

10h 5

Toán

ĐỘI

Toán

Chính tả

HĐTT

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

Đạo đức

TD

Tăng cường đọc

TD

Tăng cường đọc

2

2h 40

3h 15

Tăng cường TV

Âm nhạc

Tăng cường viết

TNXH

Tăng cường viết

15 phút

3h 20 – 3h 35

3

3h 35

4h 10

Tăng cường Toán

MT

Tăng cường Toán

Thủ công

Tăng cường Toán

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 2 B (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Phước Ninh

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

Chào cờ

Chính tả

MT

Tập viết

AV

2

7h 55

8h 30

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Chính tả

AV

3

8h 35

9h 5

Tập đọc

Kể chuyện

Luyện từ và câu

Toán

Toán

15 phút

9h 10 – 9h 25

4

9h 30

10h 05

Toán

Đạo đức

Toán

GDNGLL

TLV

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

Thể dục

Tăng cường TV

Thủ công

Tăng cường TV

Tăng cường TV

2

2h 40

3h 15

Âm nhạc

Tăng cường TV

Thể dục

Tăng cường TV

HĐTT

15 phút

3h 20 – 3h 35

3

3h 35

4h 10

 

ĐỘI

Tăng cường Toán

 

TNXH

Tăng cường Toán

Tăng cường Toán

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 3 A (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Minh Phượng

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

Chào c

Chính tả

AV

Chính tả

Thủ công

2

7h 55

8h 30

Tập đọc

TD

Tập đọc

Toán

TLV

3

8h 35

9h 5

Tập đọc

KC

Toán

Toán

TD

Toán

15 phút

9h 10 – 9h 25

4

9h 30

10h 5

   Toán

Đạo đức

LTVC

AV

GDNGLL

SHTT

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

 

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

Tăng cường TV

TNXH

 

Tập viết

AV

Tăng cường TV

2

2h 40

3h 15

Tăng cường TV

MT

Tăng cường TV

ĐỘI

 

Tăng cường TV

 

15 phút

3

3h 35

4h 10

Tăng cường Toán

Âm nhạc

Tăng cường Toán

TNXH

Tăng cường Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 3 B (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Trương Việt Hùng

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

Chào c

Tập đọc

KC

Tập đọc

LTVC

Toán

2

7h 55

8h 30

Toán

Toán

TNXH

Toán

TLV

3

8h 35

9h 5

Âm nhạc

TD

Toán

AV

Chính tả

15 phút

15 phút

4

9h 30

10h 5

   Tập đọc

Chính tả

Tập viết

TD

GDNGLL

SHTT

 

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

 

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

 

AV

Thủ công

Tăng cường TV

Tăng cường TV

Tăng cường TV

2

2h 40

3h 15

MT

ĐỘI

Tăng cường TV

Tăng cường TV

Tăng cường TV

 

15 phút

3

3h 35

4h 10

TNXH

AV

Tăng cường Toán

Tăng cường Toán

Tăng cường Toán

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 3C (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Văn Hoàng

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

TNXH

AV

Tập đọc

Toán

Toán

2

7h 55

8h 30

Tập đọc

AV

MT

Chính tả

TLV

3

8h 35

9h 5

Tập đọc

KC

Toán

Toán

Tập viết

AV

Ra chơi

9h 5 – 9h 30

4

9h 30

10h 5

   Toán

Chính tả

LTVC

GDNGLL

 

AV

 

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

 

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

Âm nhạc

Đạo đức

TNXH

Tăng cường TV

Tăng cường TV

 

2

2h 40

3h 15

ĐỘI

Tăng cường TV

Thủ công

Tăng cường TV

SHTT

 

15 phút

3

3h 35

4h 10

TD

Tăng cường Toán

TD

Tăng cường Toán

Tăng cường Toán

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 4 A (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Huỳnh Công Tâm

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

Chào c

TD

ĐL

 Toán

KH

2

7h 55

8h 30

Tập đọc

LS

Toán

TD

Toán

3

8h 35

9h 5

Toán

Toán

TLV

LTVC

TLV

15 phút

20 phút

4

9h 30

10h 5

Âm nhạc

LTVC

KH

GDNGLL

 

SHTT

 

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

 

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

Đạo đức

Kể chuyện

AV

MT

Tăng cường TV

2

2h 40

3h 15

Chính tả

Tập đọc

AV

AV

Tăng cường TV

15 phút

 

3

3h 35

4h 10

Toán

Toán

KT

ĐỘI

Toán

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG B

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020-2021

LỚP: 5 A (Dạy 2 buổi/ngày)

Giáo viên chủ nhiệm: Trương Bình An

BUỔI SÁNG: Trống tựu 7 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

7h 15

7h 50

Chào c

LTVC

Âm nhạc

TD

Toán

2

7h 55

8h 30

Tập đọc

Toán

ĐL

AV

KH

3

8h 35

9h 5

Toán

LS

Kể chuyện

TLV

 TLV

15 phút

20 phút

4

9h 30

10h 5

Chính tả

KH

Toán

Toán

KT

 

BUỔI CHIỀU: Vào học 2 giờ

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

2h 00

2h 35

MT

Đội

Tập đọc

LTVC

GDNGLL

 

2

2h 40

3h 15

AV

AV

Đạo đức

Tăng cường TV

SHTT

15 phút

3h 20 – 3h 35

3

3h 35

4h 10

AV

TD

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 198
Năm 2021 : 1.627